abr-utrecht-260x75@2x

Nieuwsbrief december 2022

Inleiding

In deze laatste nieuwsbrief van 2022 o.a. een terugblik op de World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) en een geslaagde netwerkbijeenkomst voor leden van de infectiepreventie commissie van verpleeghuizen uit onze regio. Ook stelt stuurgroeplid Jan Kluytmans zich voor besteden we aandacht aan een nieuwe e-learning en handige materialen over de zin en onzin van urine sticken bij verdenking van een urineweginfectie.

Voor ons activiteitenplan 2023 willen we jullie oproepen om met ideeën voor nieuwe projecten te komen in de strijd tegen antibioticaresistentie. Denk mee en laat het ons weten!

Veel leesplezier en we wensen jullie heel fijne feestdagen en een gezond 2023.

Heb jij een idee voor activiteit of project voor het zorgnetwerk?

Binnen het zorgnetwerk werken zorgorganisaties uit de acute, langdurige en publieke gezondheidszorg samen om antibioticaresistentie te bestrijden. Dit doen we o.a. door kennis en informatie uit te wisselen, infectiepreventie te bevorderen en juist gebruik van antibiotica na te streven.

Voor 2023 en 2024 is het zorgnetwerk is op zoek naar ideeën voor nieuwe activiteiten die aansluiten bij onze doelstellingen. Heb jij een goed idee? Laat het ons dan weten!

Terugblik WAAW 2022

De World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) 2022 zit er weer op! Tussen 18 en 24 november namen ca. 1000 zorgprofessionals deel aan de week door één of meerdere van de webinars te volgen of mee te doen aan de quiz of andere (regionale) activiteiten. De WAAW 2022 was een gezamenlijk initiatief van de tien Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie met als doel antibioticaresistentie onder de aandacht te brengen en te helpen terugdringen.

Heb jij iets gemist tijdens de WAAW? De actiewebsite abrweek.nl blijft online en hier kun je o.a. de vier webinars terugkijken of alsnog het actiepakket voor huisartsenpraktijken of voor verpleeghuizen downloaden.

E-learning Diagnostiek bij Urineweginfecties

Urineweginfecties zijn de meest voorkomende reden voor het voorschrijven van antibiotica door huisartsen. Onnodig urineonderzoek leidt echter regelmatig tot onnodig antibioticagebruik.
Daarom heeft het zorgnetwerk samen met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) een e-learning ontwikkeld over diagnostiek bij urineweginfecties voor doktersassistenten en praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH).

Na het volgen van de e-learning kunnen zij zelfstandig bepalen wanneer urineonderzoek wel of niet zinvol is. De e-learning is geaccrediteerd en met de actiecode UTRECHT is deelname tot aan het eind van het jaar volledig gratis!

Even voorstellen… Jan Kluytmans

Wat is jouw rol in het zorgnetwerk?
In oktober 2021 ben ik hoofd van de afdeling Medische Microbiologie van het UMCU geworden en daarmee een aantal maanden later ook lid van de Stuurgroep van het zorgnetwerk. Antibioticaresistentie is al tientallen jaren één van mijn onderzoeksgebieden als arts-microbioloog en vanuit mijn vorige functie in het Amphia Ziekenhuis ben ik jarenlang nauw betrokken geweest bij Rezisto, het zorgnetwerk voor Noord-Brabant.
Mijn eerste tijd hier in Utrecht ben ik vooral bezig geweest om alle spelers te leren kennen en inzicht te krijgen in hoe de regio georganiseerd is.

Waar ben je op dit moment mee bezig?
Op dit moment voeren we gesprekken met de laboratoria van de ziekenhuizen in de regio over betere samenwerking. Data-uitwisseling, onder andere m.b.t. resistente bacteriën, is een belangrijk punt binnen deze gesprekken. Bij het oprichten van de ABR zorgnetwerken is gekozen voor een regionale aanpak omdat patiënten zich over het algemeen tussen zorginstellingen binnen een regio verplaatsen. Het is dus belangrijk dat er regionaal zicht is op resistente bacteriën. En dat ze niet uit het zicht raken bij overplaatsing naar een andere zorginstellingen of naar de thuissituatie. Samenwerking tussen de laboratoria is een belangrijk onderdeel hiervan. Natuurlijk zijn er allerhande obstakels van o.a. technische en juridische aard waar een oplossing voor gevonden moet worden. Maar omdat we hier in Brabant al verder mee waren weet ik uit ervaring dat het mogelijk is. Hopelijk kunnen we de samenwerking tussen de laboratoria in Utrecht ook verbeteren. In het algemeen denk ik dat er in de regio nog veel kansen liggen op het gebied van samenwerking. Er is al veel bereikt op het gebied van kennisdeling. Nu moeten de volgende stappen gezet worden om gezamenlijk de verspreiding van resistente bacteriën nog beter tegen te gaan.

Wat hoop je te bereiken?
Eén van mijn doelen is het zichtbaar maken van de problematiek rondom antibioticaresistentie. Infecties en bacteriën zijn onzichtbaar en daardoor voelt het probleem ongrijpbaar voor mensen. Een probleem wordt beter beheersbaar als je het kunt meten. Denk bijvoorbeeld aan ATP-metingen in de schoonmaak van zorginstellingen waarmee objectief aangetoond kan worden hoe schoon of vies een oppervlakte is. Dit kan een probleem niet alleen tastbaar maken, het biedt medewerkers ook handelingsperspectief. Meetresultaten kunnen vergeleken worden. In de tijd binnen een instelling, maar ook met die van andere organisaties als je op dezelfde manier gemeten hebt. Zo kun je van elkaar leren. Meten creëert ook bewustzijn. Uit onderzoek is gebleken dat de actie van het meten met terugkoppeling van de resultaten op zich al verbetering oplevert. Soms zonder dat het duidelijk is waarom. Daarom ga ik graag op zoek naar een kwantitatieve insteek. Om de resultaten en de impact van activiteiten meetbaar te maken. Ik hoop hier binnen het zorgnetwerk ook aan bij te kunnen dragen.

Netwerkbijeenkomst IP Commissies Verpleeghuizen

Op 15 november vond een geslaagde eerste netwerkbijeenkomst voor leden van de Infectiepreventie Commissie van verpleeghuizen uit onze regio plaats. Met deelname van zorgprofessionals van AxionContinu, Careyn, De Rijnhoven, Huize Brandsen, Huize Het Oosten, Maria Dommer, De Wulverhorst en ZorgSpectrum werd het een leuke en leerzame middag. Uit de evaluatie onder deelnemers bleek dat de inhoud beter aansloot bij de eigen praktijk dan verwacht en dat er veel is opgestoken van de werkwijze van Infectiepreventie Commissies van andere zorginstellingen.

Urine sticken in Verpleeghuizen

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er in verpleeghuizen nog steeds vaak urineonderzoek wordt ingezet in situaties waarin dat niet nodig is. Met ondersteuning van het zorgnetwerk heeft UNO Amsterdam in 2021-2022 onderzoek gedaan naar het proces van urine sticken in verpleeghuizen. In focusgroep bijeenkomsten met verpleegkundigen en verzorgenden is in kaart gebracht hoe het proces van urine sticken verloopt in verpleeghuizen, én is met de deelnemers ingegaan op wat er beter zou kunnen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een informatieposter en een factsheet met tips en handvatten voor het op de juiste manier (niet) inzetten van urinesticks. Ook zijn er in 2023 online bijeenkomsten over de zin en onzin van urine sticken.
Wil jij in jouw verpleeghuis met de informatieposter "Urine sticken: wel/niet zinvol bij verpleeghuisbewoners?" aan de slag? Stuur dan een mailtje naar rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl om een aantal gedrukte exemplaren op A3 te ontvangen. Zolang de voorraad strekt!

Opleiding tot Infectiepreventie Adviseur

In 2023 is er weer de mogelijkheid om de opleiding tot Infectiepreventie Adviseur (IPA) te volgen aan de IP Academie (vanaf 10 januari) of bij STIP (vanaf 24 maart). De IPA vormt een schakel tussen de (externe) deskundige infectiepreventie (DI) en de medewerkers van de organisatie.
Hij/zij beschikt over competenties om medewerkers te motiveren, stimuleren en overtuigen en om verandertrajecten uit te voeren. Daarmee leveren IPA’s een belangrijke bijdrage aan de implementatie en verbetering van de naleving van het infectiepreventiebeleid van de instelling. Het zorgnetwerk ondersteunt het opleiden van IPA’s door middel van een bijdrage in de kosten van de opleiding en het vergoeden van een coachingstraject aansluitend aan de opleiding.

Webinar “CPE, wat moet je ermee?”

Op dinsdag 18 oktober organiseerde het zorgnetwerk samen met de GGD regio Utrecht, het UMCU, het Diakonessenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis een webinar over Carbapenemase-producerende Enterobacterales: “CPE, wat moet je ermee?”
Ben jij als arts, verpleegkundig specialist, verpleegkundige of deskundige infectiepreventie werkzaam in de publieke gezondheidszorg, VVT of revalidatiezorg en heb je het webinar gemist? Je kunt het nu terugkijken via onze website!

Ook interessant!

  • De Infectiepreventieweek zal in 2023 plaatsvinden van 22 t/m 26 mei. Noteer deze week alvast in je agenda, meer info volgt binnenkort!
  • Er zijn al 34 zorginstellingen in onze regio die deelnemen aan het Meldpunt voor Uitbraken van Infectieziekten & BRMO (MUIZ)! Kijk voor algemene informatie over de doelstellingen en het gebruik van MUIZ eens op onze website. Zorgorganisaties die meer informatie willen over aansluiting bij MUIZ kunnen contact opnemen met Milou Gerits van de GGD regio Utrecht via muiz@ggdru.nl.
  • Het zorgnetwerk biedt kosteloos het FTO “Juist Gebruik van Antibiotica” aan, gericht op huisartsen en apothekers. Wil jij ook meer leren over het juiste gebruik van antibiotica? En inzicht krijgen in je eigen voorschrijfgedrag? Geef jouw FTO-groep dan op! Lees meer over het FTO en de aanmeldprocedure op de sectorpagina Huisartsen van onze website.
  • Volg ons op LinkedIn voor nog meer nieuws!
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u op één of andere manier betrokken bent bij het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht (RZN ABR Utrecht). Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan onderaan de nieuwsbrief op 'Uitschrijven'. Of stuur deze nieuwsbrief door naar uw collega zodat hij/zij zich kan abonneren.

Email Marketing Powered by MailPoet