abr-utrecht-260x75@2x

Nieuwsbrief december 2021

Inleiding

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2021. Het jaar waarin een nieuwe subsidieperiode van start ging voor het zorgnetwerk en we een scala aan nieuwe activiteiten zijn gestart. Maar ook wéér een jaar waarin COVID-19 de zorgsector bleef domineren. We hopen dat 2022 ons ondanks de huidige opmars van de omikronvariant meer kansen zal gaan bieden om jullie persoonlijk te ontmoeten en te betrekken bij onze inspanningen om antibioticaresistentie te bestrijden in de regio Utrecht. Voor nu veel leesplezier met deze nieuwsbrief waarin onder andere informatie over de nieuwe sectorpagina huisartsenzorg op onze website, het SPACE-project dat als doel heeft antibioticagebruik op de spoedeisende hulp te verbeteren, en een interview met Forike Martens die in 2022 aan een regionaal risicoprofiel gaat werken op het gebied van antibioticaresistentie en infectiepreventie. Wij wensen jullie fijne feestdagen en een gezond 2022!

Sectorpagina Huisartsenzorg live!

Om per zorgsector specifieke informatie over infectiepreventie en antibioticaresistentie te kunnen bieden hebben we speciale sectorpagina’s binnen onze website ingericht. Na die voor de gehandicaptenzorg staat nu ook de sectorpagina huisartsenzorg online!
Hier lees je o.a. meer over de rol van huisartsenpraktijken in het bestrijden van antibioticaresistentie, wat te doen als een patiënt BRMO-drager is, informatie over het FTO Juist Gebruik Antibiotica dat het zorgnetwerk kosteloos aanbiedt, en een overzicht met handige tools, hulpmiddelen en richtlijnen om te gebruiken in de huisartsenzorg.

Antibioticagebruik op de Spoedeisende Hulp

Het bevorderen van rationeel antibioticagebruik (antimicrobial stewardship) is één van de speerpunten van het zorgnetwerk. Binnen dit thema wordt het SPACE project uitgevoerd op de Spoedeisende Hulp van de vier Utrechtse ziekenhuizen: het Sint Antonius Ziekenhuis, het Meander Medisch Centrum, het Diakonessenhuis en het UMC Utrecht.
Sepsis is een ernstig ziektebeeld met een hoge morbiditeit en mortaliteit. De antibiotische behandeling van sepsis, in het bijzonder op de spoedeisende hulp, kent echter veel praktijkvariatie. Dit leidt tot gezondheidsverlies en extra kosten. En het onnodig of onjuist gebruik van antibiotica, of het voorschrijven van een ander dan het voorkeursantibioticum, werkt antibioticaresistentie in de hand.

Om deze praktijkvariatie tegen te gaan is er per ziekenhuis een zorgpad ontwikkeld.. Dat wil zeggen een beschrijving van opeenvolgende stappen, beslismomenten en criteria in het zorgproces voor patiënten met sepsis op de spoedeisende hulp. Deze sepsis-zorgpaden zijn afgestemd op de meest recente richtlijnen. Tijdens het SPACE project zullen de vier ziekenhuizen in de regio Utrecht de nieuwe zorgpaden implementeren.

Even voorstellen…. Forike Martens

Wat is jouw rol in het zorgnetwerk?
De afgelopen maanden ben ik als projectmanager werkzaam geweest op het programmabureau van het zorgnetwerk, ter vervanging van Rivka tijdens haar zwangerschapsverlof. In die rol ben ik onder andere druk geweest met de organisatie van de week van de infectiepreventie, heb ik ondersteuning geboden bij verschillende lopende projecten, en ben ik secretaris van het Regionaal Coördinatieteam geweest.
shutterstock_1245033115-1920x1280
Per 1 januari zal ik een nieuwe taak op me gaan nemen, namelijk het ontwikkelen van een risicoprofiel voor het zorgnetwerk.

Waar ben je op dit moment mee bezig?
Het doel van het risicoprofiel dat ik ga opstellen is het zorgen voor een up-to-date beeld in de regio op het gebied van antibioticaresistentie en infectiepreventie. Dus waar liggen in de regio Utrecht de grootste risico’s en uitdagingen op dit gebied, en waar liggen kansen die het zorgnetwerk kan aangrijpen. Voor het opstellen van het risicoprofiel zal ik nationale en regionale bronnen en data raadplegen. Bijvoorbeeld van uitbraken van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO’s). Maar ook in gesprek gaan met professionals uit het veld. Van arts-microbiologen tot verpleegkundigen in de thuiszorg, van huisartsen tot begeleiders in de gehandicaptenzorg, en van medewerkers van de GGD tot apothekers. Op die manier hoop ik een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van wat er speelt in de regio in relatie tot antibioticagebruik en antibioticaresistentie. En de rol van infectiepreventie hierin.

Wat hoop je te bereiken?
Op basis van het risicoprofiel kan straks beter bepaald worden welke activiteiten het zorgnetwerk zou moeten uitvoeren of subsidiëren. En op welke zorgsectoren het zorgnetwerk zich zou moeten focussen om de impact van onze ondersteuning zo groot mogelijk te maken. Verder zullen we het risicoprofiel ook presenteren op onze website zodat alle informatie over infectiepreventie en antibioticaresistente in de regio straks ook makkelijk te raadplegen is voor zorgorganisaties. Hopelijk draagt dit bij aan het nog beter bestrijden van antibioticaresistente in de regio Utrecht!

Vind je het leuk om mee te denken of misschien wel jouw kennis te delen in een interview? Dan kun je je alvast opgeven via rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl.

Quick Scan Infectiepreventie

Op de website van het zorgnetwerk is de Quick Scan Infectiepreventie te vinden. Deze kan door geïnteresseerde zorgorganisaties uit de VVT en gehandicaptenzorg online ingevuld worden en kan helpen om een breed inzicht te verkrijgen in waar uw organisatie op dit moment staat op het gebied van infectiepreventie en waar de belangrijkste risico’s liggen.
IP week teaser thumbnail
Na het invullen van de Quick Scan zal één van de projectleiders van het zorgnetwerk contact opnemen om te bespreken wat de voornaamste verbeterpunten zijn en hoe het zorgnetwerk zou kunnen bijdragen aan het bevorderen van infectiepreventie binnen uw organisatie. Bijvoorbeeld door middel van scholing van medewerkers of begeleiding door een Deskundige Infectiepreventie.

Ook interessant!

  • Ook in 2022 zullen we doorgaan met het (kosteloos) aanbieden van het FTO “Juist Gebruik van Antibiotica”. Wil jij ook meer leren over het juiste gebruik van antibiotica? En inzicht krijgen in je eigen voorschrijfgedrag? Geef jouw FTO-groep dan op! Neem voor meer informatie contact op met Lieselotte Koevoets via rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl.
  • Er zijn al 10 zorginstellingen die deelnemen aan het Meldpunt voor Uitbraken van Infectieziekten & BRMO (MUIZ) in de regio Utrecht. En er is contact met nog 17 andere instellingen. Lees er meer over in de MUIZflits van november 2021 van de GGDrU of neem contact op via muiz@ggdru.nl.
  • Ter ere van de lancering van de infectiepreventie audit app organiseren samenwerkende regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie op woensdag 22 december een gratis webinar over "Infectiepreventie in het ziekenhuis, meten is weten”. Het webinar is bedoeld voor deskundigen infectiepreventie in het ziekenhuis en andere sectoren, arts microbiologen, managers afdelingen infectiepreventie, kwaliteitsfunctionarissen en andere geïnteresseerden. Meer informatie en aanmelden.
  • De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) organiseerde eind november de jaarlijkse World Antimicrobial Awareness Week. Het thema van dit jaar was “Verspreid bewustzijn, stop resistentie”. Op de website van de gezamenlijke zorgnetwerken vind je een speciale WAAW-pagina.
  • Volg ons op LinkedIn voor nog meer nieuws!
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u op één of andere manier betrokken bent bij het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht (RZN ABR Utrecht). Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan onderaan de nieuwsbrief op 'Uitschrijven'. Of stuur deze nieuwsbrief door naar uw collega zodat hij/zij zich kan abonneren.