Disclaimer

Home » Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Hoewel AMR Zorgnetwerk Utrecht de informatie op www.amrzorgnetwerkutrecht.nl met grote zorg samenstelt, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie onvolledig, verouderd of niet correct zijn. Het AMR Zorgnetwerk Utrecht kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie van de internetsite. Ook is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct, dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite lijdt als gevolg van gebruik van informatie, techniek of materialen.

Gebruik cookies

www.amrzorgnetwerkutrecht.nl maakt gebruik van cookies. De cookies worden enkel gebruikt om de website naar behoren te laten functioneren (functionele cookies) en om het bezoekgedrag van onze website te kunnen analyseren (analytische cookies) en hiermee de website te kunnen verbeteren. Dit is anoniem; uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke worden niet geregistreerd. U kunt de cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van de website negatief beïnvloeden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Hiermee kunnen gegevens worden verzameld over bezoekersaantallen, populaire agenda’s en veel gezochte onderwerpen. Hierdoor kan deze website beter worden afgestemd op de bezoekers en gebruikers.

Verwijzing naar andere informatiebronnen

Verwijzingen op amrzorgnetwerkutrecht.nl voeren mogelijk naar internetsites die door anderen dan het AMR Zorgnetwerk Utrecht worden beheerd. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. Het AMR Zorgnetwerk Utrecht draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor de informatie, software, producten en diensten die op deze internetsites worden aangeboden.

Auteursrecht

Niets uit de inhoud van de website amrzorgnetwerkutrecht.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzijn mechanisch, door fotokopiën, opname of andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AMR Zorgnetwerk Utrecht, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt.

Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite van het AMR Zorgnetwerk Utrecht. Het AMR Zorgnetwerk Utrecht wenst dat zij gekend wordt in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie van amrzorgnetwerkutrecht.nl in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming van het AMR Zorgnetwerk Utrecht heeft.

Wijzigingen

Het AMR Zorgnetwerk Utrecht behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op amrzorgnetwerkutrecht.nl van kracht.