Verminderen van onjuiste AB-allergie registraties

In patiëntendossiers blijken veel onterechte antibiotica-allergie registraties aanwezig. Vanuit het perspectief van antibiotic stewardship zijn incorrecte of onvolledige registraties een probleem omdat ze de behandelaar dwingen te kiezen voor een tweede keus antibioticum. Een tweede keus antibioticum heeft vaak één of meerdere nadelen, zoals minder effectief, meer bijwerkingen, breder spectrum en/of hogere kosten. Het gebruik van deze middelen kan bovendien leiden tot meer antibioticaresistentie. Dit probleem komt in zowel huisartsenpraktijken en apotheken als in het ziekenhuis en de langdurige zorg voor. Daarom start het zorgnetwerk in 2023 een project om door middel van samenwerking binnen de zorgketen op regionaal niveau het aantal onjuiste antibiotica-allergie registraties te verminderen.

Home » Projecten » Antibiotic Stewardship » Verminderen van onjuiste AB-allergie registraties

Doelstellingen

Het gezochte maatschappelijke effect van dit project is het verbeteren van het juist voorschrijven van antibiotica. Dit wordt nu vaak belemmerd door het aanwezigheid van onjuiste antibiotica-allergie registraties waardoor de voorschrijvend arts noodgedwongen een tweede keus antibioticum voorschrijft. Omdat antibiotica allergie labels op verschillende plekken binnen de zorgketen toegekend worden, en via het LSP uitgewisseld worden, is regionale samenwerking essentieel om het probleem van onjuiste registraties aan te pakken.

De algemene doelstelling van het project is: het aantal onjuiste antibiotica allergie registraties bij patiënten in de regio Utrecht verminderen.

Om deze doelstelling te bereiken zijn drie subdoelstellingen geformuleerd:

  1. Correcte registratie van antibiotica allergieën binnen huisartsenpraktijk, verpleeghuis of apotheek bij patiënten aan wie antibiotica voorgeschreven wordt
  2. Het terugdringen van onjuiste historische antibiotica allergie registraties in patiëntendossiers van huisartsen en apotheken.
  3. Informatie over aangepaste antibiotica allergie registraties wordt gedeeld binnen de zorgketen (eerste lijn, ziekenhuizen en langdurige zorg).

Aanpak

Subdoelstelling 1: Correcte registratie van antibiotica allergieën binnen huisartsenpraktijk, verpleeghuis of apotheek bij patiënten aan wie antibiotica voorgeschreven wordt

Om te bereiken dat verschillende zorgprofessionals binnen huisartspraktijken, apotheken en verpleeghuizen klachten van patiënten die antibiotica voorgeschreven hebben gekregen correct interpreteren en registreren, zal scholing aangeboden worden.

Subdoelstelling 2: Het terugdringen van onjuiste historische antibiotica allergie registraties in patiëntendossiers van huisartsen en apotheken.

Naast het voorkomen van nieuwe onjuiste antibiotica allergieregistraties is het ook belangrijk om bestaande registraties opnieuw te beoordelen en, indien onjuist, te verwijderen.

Er zal een werkproces/stroomschema ontwikkeld worden om bestaande antibiotica allergie registraties systematisch te beoordelen. Hierbij zal inhoudelijk gekeken worden naar de SWAB-richtlijn "Aanpak bij vermoeden van antibiotica allergie" en gebruik gemaakt worden van de ervaring en materialen van eerdere projecten in andere regio's. Het project zal zich in eerste instantie richten op registraties die op basis van de SWAB-richtlijn verwijderd kunnen worden zonder uitvoering van een huidtest en/of andere challenge.

Het beoordelen van historische registraties is een tijdrovende activiteit en gezien de beperkte tijd voor uitvoering van dit project (t/m 31 december 2023) zal de implementatie van het opschonen van dossiers als pilot uitgevoerd worden met een beperkt aantal deelnemende huisartsenpraktijken en verpleeghuizen. Na evaluatie en bij succes kan dit project na 2023 mogelijk grootschaliger in de regio uitgerold worden.

Subdoelstelling 3: Informatie over aangepaste antibiotica allergie registraties wordt gedeeld binnen de zorgketen (eerste lijn, ziekenhuizen en langdurige zorg).

Het is belangrijk dat als de registratie van een vermeende AB-allergie van een patiënt door één zorgorganisatie binnen de regio beoordeeld en evt. verwijderd wordt, dat dit gecommuniceerd wordt aan andere zorgverleners waar deze patiënt bekend is. De betrokken ziekenhuizen zullen, in samenspraak met de overige betrokken partijen, werkafspraken maken over a) wie de aanpassing van de antibiotica-allergie registratie communiceert met de huisarts en apotheek en eventuele andere zorgverleners waar patiënt bekend, en b) op welke manier dit gecommuniceerd wordt. Daarbij zal worden geïnventariseerd wat de beste route is om de registratie uit het LSP te kunnen (laten) verwijderen om te voorkomen dat het label na verwijdering opnieuw via het LSP aangeboden wordt.

Algemene speerpunten in de projectaanpak zijn regionaal samenwerken, krachten bundelen, kennis delen en harmoniseren.

Stand van Zaken

Op 29 maart 2023 heeft een kick-off bijeenkomst van het project plaatsgevonden in het Diakonessenhuis in Utrecht. Onder de -fysiek of digitaal- aanwezigen waren o.a. leden van de A-teams van de vier ziekenhuizen, apothekers, een internist-allergoloog en een huisarts. Tijdens de bijeenkomst is er praktisch gekeken naar welke materialen en ervaring er al aanwezig zijn in de regio, en welke organisaties/zorgprofessionals een rol kunnen en willen spelen in elk van de beoogde projectactiviteiten.

Na voorbereidingen samen met verschillende zorgorganisaties uit de regio zal het project na de zomer de uitvoerende fase ingaan. Scholingsmaterialen zijn ontwikkeld, er zijn handige zakkaartjes in de maak, en er is een eerst aanzet tot praktische werkafspraken m.b.t. het opschonen van foutieve registraties in informatiesystemen gemaakt.

Op 14 september 2023 bijten huisartsen en apothekers uit Tuindorp (Utrecht) de spits af en gaan onder begeleiding van Milad Rahigh (apotheker en universitair docent farmacotherapie) en Pieter Holm (internist-allergoloog) het ontwikkelde FTO volgen. Het doel van deze scholing is niet alleen te zorgen dat bestaande onjuiste AB-allergie registraties aangepast worden maar vooral ook om minder foutieve registraties in de toekomst te krijgen.

In de weken daarna zullen ook andere apothekers en huisartsen die meedoen met het project gaan deelnemen aan het FTO en gaan starten met de nieuwe manier van registratie. Voor de eerste maanden na de scholing is een online omgeving in ontwikkeling waarin huisartsen en apothekers met de betrokken allergologen kunnen sparren over twijfelgevallen. Tegen het eind van het jaar hopen we zo flinke stappen gemaakt te hebben met het verbeteren van AB-allergie registraties in de regio waardoor artsen beter antibiotica kunnen voorschrijven.

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb jij/heeft jouw organisatie interesse in deelname aan dit project?

Projectleider: Waldemar Hogerwaard
E-mailadres: amrzorgnetwerkutrecht@umcutrecht.nl