Aanbieders scholing

Het AMR Zorgnetwerk Utrecht stimuleert organisaties om te investeren in kennis over infectiepreventie bij hun medewerkers. Meer kennis hierover op de werkvloer leidt tot betere naleving van infectiepreventiemaatregelen en tot betere zorg voor cliënten. We ondersteunen organisaties door middel van een bijdrage in de kosten van een bestaande basisopleiding infectiepreventie of van een maatwerk in-company training. De volgende instituten verzorgen trainingen.

Home » Projecten » Infectiepreventie » Aanbieders scholing

Training: Basistraining infectiepreventie
Instituut: Abena
Locatie: Boxmeer (NB)
Telefoonnummer: 0485-343444
E-mail: info@abena.nl
Website: https://zorg.abena.nl/infectiepreventie/infectiepreventietraining/

Beschrijving
Infectiepreventie. Waarom is dit nu zo belangrijk? En wat kun jij doen om de overdracht van infecties tot een minimum te beperken? Tijdens de praktische basistraining infectiepreventie van Abena leer je alle ins en outs over de verspreiding van infecties en over infectiepreventie in de praktijk. Een laagdrempelige en interactieve training geschikt voor iedereen die in de zorg werkt.

Tijdens de in-company training leer je alles over het nut van infectiepreventie, de overdracht van ziekteverwekkers en hoe je jezelf en cliënten kunt beschermen. Ook worden er concrete praktijkvoorbeelden besproken. Zodat je niet alleen bewust bent van wat jij als zorgverlener of facilitair professional kan doen om een uitbraak te voorkomen, maar zodat je ook inzicht krijgt in hoe je infectiepreventie in het dagelijks handelen kunt toepassen. We stellen het huidige kennisniveau op de proef middels een quiz en je gaat met collega’s in gesprek over hoe je elkaar kunt helpen infectiepreventiemaatregelen na te leven. De infectiepreventie basistraining is een laagdrempelige training met als doel kennis over infectiepreventie te delen en door te vertalen naar de praktijk.

Meer weten of inschrijven voor deze basistraining infectiepreventie? Kijk op https://zorg.abena.nl/infectiepreventie/infectiepreventietraining/.


Training: E-learning
Instituut: CareB4 en ZorgVooraf
Locatie: Sterksel
Telefoonnummer: 06-42274225
E-mail: info@careb4.nl
Website: https://www.careb4.nl/

Beschrijving

E-learning alleen is, net als alleen een klassikale opleiding, nooit de oplossing. De kennis opgedaan bij het doorlopen van een e-learning module beklijft pas wanneer deze relevant voor en toepasbaar in de praktijk is. En er moet ook een duidelijke transfer naar de praktijk plaatsvinden. Om de transfer naar de praktijk te ondersteunen, wordt bij iedere e-learning een (digitale) toolbox geleverd. De modules zijn beschikbaar in een variant waarin een uniform wordt gedragen en in een variant waarin in eigen kleding wordt gewerkt. Inhoudelijk zijn deze varianten gelijk.

Alle medewerkers hebben in hun werk te maken met infectiepreventie. Maar niet allemaal op dezelfde manier. Van een (coördinerend) verpleegkundige wordt in verband met een isolatie andere kennis gevraagd dan van een verzorgende. Terwijl op het gebied van handhygiëne van iedereen dezelfde kennis wordt verwacht.

Bij ZorgVooraf worden modules, indien het onderwerp daarom vraagt, gedifferentieerd naar functie en/of takenpakket.

Op dit moment zijn de volgende modules beschikbaar:

 1. Micro-organismen in de zorg
 2. Persoonlijke hygiëne medewerkers
 3. Handhygiëne
 4. Gebruik van handschoenen en andere persoonlijke beschermingsmiddelen
 5. Desinfectie
 6. BRMO
 7. Isolatie en BRMO in de praktijk
 8. Uitbraakmodule Noro
 9. Uitbraakmodule Influenza
 10. Uitbraakmodule BRMO

De bouwstenen waaruit een module bestaat zijn:

 • E-learning met uitleg van de theorie
 • Databank met toetsvragen
 • Toolbox

Met deze bouwstenen kan een leerpad met of zonder entreetoets worden samengesteld. Hier vind je meer informatie over de bouwstenen. Voor aanvragen en overige vragen kun je contact opnemen met info@careb4.nl.


Training: Hygiëne Kwaliteitsmedewerker Assistent deskundige infectiepreventie
Instituut: Fontys
Locatie: Eindhoven (NB)
Telefoonnummer: 08850 77311
E-mail: tnwcursussen@fontys.nl
Website: https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Hygiene-Kwaliteitsmedewerker-Assistent-deskundige-infectiepreventie.htm

Beschrijving
Gezien de huidige omstandigheden is er meer dan ooit aandacht voor hygiëne binnen ziekenhuizen en zorginstellingen. Al jaren verzorgt Fontys de cursus Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (HKM), waarin veel aandacht besteed wordt aan die onderwerpen die op dit moment zeer actueel zijn. De inhoud van de lessen is geactualiseerd en in de lessen zal zeker aandacht besteed worden aan de perikelen en ervaringen van een deskundige infectiepreventie in deze Coronatijd.

Zoals u dagelijks zelf ervaart, is in het kader van de toenemende aandacht voor kwaliteitszorg in ziekenhuizen en overige zorginstellingen de aandacht voor hygiëne en infectiepreventie sterk toegenomen.

In een aantal ziekenhuizen wordt actief gewerkt aan de ontwikkeling van systemen om de kwaliteit van hygiëne te kunnen toetsen, verbeteren en beheersen. Met het oog hierop is er een gestructureerd en doelmatig hygiëne kwaliteitsbeleid nodig dat wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Deskundige Infectiepreventie. De Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (HKM’er) heeft een belangrijke rol bij de implementatie van dit beleid binnen de diverse afdelingen van een zorginstelling.

Voor inhoudelijke vragen over deze cursus kunt u contact opnemen met de cursusleider, mevr. Marlies Dams (telefoon 06-24914038 of m.dams@fontys.nl).


Training: Infectiepreventie Adviseur (IPA)
Instituut: IP Academie
Locatie: Sterksel (NB)
Telefoonnummer: 06-42274225
E-mail: info@ipacademie.nl
Website: https://www.ipacademie.nl

Beschrijving
De Infectie Preventie Adviseur (IPA) is een functionaris of rol binnen de instelling die een schakel vormt tussen de (externe) Deskundige Infectiepreventie (DI) en de medewerkers van de zorgorganisatie. Wanneer een organisatie beschikt over contactpersonen ofwel aandachtsvelders voor infectiepreventie (CIP), kan de IPA een coördinerende rol ten aanzien van deze aandachtsvelders invullen. De IPA is de “spin in het web” in de organisatie als het gaat om infectiepreventie. De IPA vormt samen met de Specialist Ouderengeneeskunde (SO), de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) of andere medisch specialist en de DI, de “gouden driehoek” voor infectiepreventie. Deze driehoek vormt de basis van ontwikkeling en borging van infectiepreventie in de organisatie Een IPA beschikt over competenties om medewerkers te motiveren, stimuleren en overtuigen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de implementatie en verbetering van de naleving van het infectiepreventiebeleid van de instelling. Verder ondersteunt de IPA de DI binnen de muren van de instelling in signalerende en uitvoerende zin.

Het doel van de training is de IPA voorzien van de kennis en kunde om verbeterpunten in de organisatie te signaleren, verbetervoorstellen te kunnen opstellen en teams te motiveren om samen infectiepreventie te verbeteren. Het streven is de cursist in staat te stellen, samen met de andere partners zoals deskundige infectiepreventie, commissie, manager en S.O., infectiepreventie binnen de muren van de instelling te ontwikkelen en te borgen.

De opleiding bestaat uit 5 trainingsdagen met meerdere specialistische gastdocenten, die over een aantal maanden gespreid zijn. Dit om de cursisten voldoende tijd te geven om het geleerde toe te kunnen passen en de opdrachten die meegegeven zijn, uit te kunnen werken. De te verwachten studiebelasting van de huiswerkopdrachten omvat 15-20 uur. De uit te voeren opdrachten zijn toegespitst op de lokale situatie, waardoor de huiswerkopdrachten direct een aandeel kunnen leveren in de opbouw/verbetering van infectiepreventie in de organisatie.

Voor inhoudelijk of praktische vragen kan contact opgenomen worden met de cursuscoördinator Charlotte Michels (deskundige infectiepreventie) via info@ipacademie.nl


Training: Contactpersonen Infectie Preventie (CIP); Infectie Preventie Adviseurs (IPA)
Instituut: Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP)
Locatie: Nijkerk
Telefoonnummer: 030-6301348
E-mail: info@infectiepreventieopleidingen.nl
Website: https://www.infectiepreventieopleidingen.nl/cip21b; https://www.infectiepreventieopleidingen.nl/ipa21b

Beschrijving CIP
Leer van elkaar en met vakmensen, hoe u infectiepreventie in uw werk succesvol kunt integreren! In samenwerking met ActiZ biedt STIP een thematisch leernetwerk infectiepreventie voor kwetsbare ouderen aan. Doel is om zorginstellingen en dus de Actiz leden, te helpen om infectiepreventie op de werkvloer te verbeteren door inzicht, kennis en praktische handvatten. Veilig wonen en werken in de zorg is onlosmakelijk verbonden met hygiëne en infectiepreventie: bewustwording dat alle zorgmomenten en andere contacten met de omgeving van cliënten kunnen bijdragen aan overdracht van micro-organismen en dus mogelijk overdracht van infecties blijkt een punt van aandacht.

Voor de praktische uitvoering en invulling van hygiëne en infectiepreventie in instellingen is het zinvol om een multidisciplinaire groep medewerkers te benoemen en te trainen als Contactpersoon Infectie Preventie (CIP). Het personeel met extra deskundigheid op de werkvloer biedt meer continue aandacht (Plus taak) voor infectiepreventie en vertaalt maatregelen en handelingen op eigen niveau. In de training krijgen CIP extra kennis aangaande microbiologie, overdracht en infectiepreventie, waarna zij als vraagbaak en stimulans op de werkvloer fungeren. Daarnaast kunnen zij de leidinggevenden op de afdeling ondersteunen bij het uitvoeren van audits en implementeren van de richtlijnen / protocollen op het gebied van infectiepreventie.

De CIP-training kan tevens bij u op locatie in-company gegeven worden. Voor meer informatie mail info@infectiepreventieopleidingen.nl.

Beschrijving IPA
Door de antibiotica resistentie (ABR) problematiek, de huidige Corona pandemie en het grote tekort deskundigen infectiepreventie (DI) is er behoefte aan extra opgeleide infectiepreventie adviseurs (IPA). Zij kunnen de ‘verlengde arm’ zijn van de DI en de zorgorganisatie ondersteunen op het gebied van infectiepreventie. De overheid wil dat zorgorganisaties actief werken om verspreiding en besmetting met ABR micro-organismen in te dammen. Bewustwording op infectiepreventie kan vergroot worden door een zorgverlener op te leiden tot infectiepreventie adviseur. In opdracht van het management gaat deze IPA, samen met de deskundige infectiepreventie en met de specialist ouderengeneeskunde gestructureerd en planmatig aan de slag om infectiepreventie in de zorgorganisatie te implementeren. Tijdens deze 5,5 daagse training krijgt de IPA kennis van infectiepreventie en kwaliteitsinstrumenten en worden vaardigheden aangeleerd om deze tools succesvol te hanteren bij verandertrajecten. De eindtermen zijn opgesteld in samenspraak met AMR Zorgnetwerk Utrecht.

De IPA-training kan tevens bij u op locatie in-company gegeven worden. De data worden in onderling overleg gepland.
Vraag vrijblivend een offerte op maat aan voor een  in company training. Voor meer informatie mail info@infectiepreventieopleidingen.nl.


Training: Basis hygiëne voor de langdurige zorg
Instituut: ZORG VOOR INFECTIEPREVENTIE
Locatie: Loosdrecht
Telefoonnummer: 06-30018254
E-mail: info@zvip.nl
Website: https://www.zvip.nl/

Beschrijving
Ben je werkzaam als zorgprofessional in de langdurige zorg? Wil je hygiëne aandachtsvelders trainen? Of wil je organisatie breed trainen? Dan is deze cursus voor jou!

Het leertraject bestaat uit een complete E-learning basishygiëne of een blended learning traject. De e-learning behandelt de basisprincipes van hygiëne en infectiepreventie en is goed voor 2V&VN accreditatiepunten. De module is opgebouwd uit 10 praktijk- en toekomstgericht onderwerpen:

 1. Doorbreken besmettingscyclus
 2. Persoonlijke hygiëne
 3. Persoonlijke beschermingsmiddelen
 4. Handhygiëne
 5. Reiniging en desinfectie
 6. Afvoer van urine en feces
 7. Omgang met wasgoed en afval
 8. Beheer en opslag van (steriele) medische hulpmiddelen
 9. Voedselveiligheid
 10. Antibioticaresistentie en BRMO

Na het doorlopen van de E-learning hebben cursisten inzicht en urgentiebesef in het belang van hygiëne maatregelen voor werken in de zorg.  Bij het blended traject is er sprake van online leren, “live” leren en vaardigheidstrainingen en wordt de vraag van de organisatie verbonden met het lesprogramma; cursisten hebben tools om infectiepreventie op de agenda te krijgen en te houden.

De training is gemaakt door VHIG gecertificeerde deskundigen infectiepreventie  Kijk voor meer informatie op www.zvip.nl of vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.


Training: Assistent Infectiepreventie - sector VVT
Instituut: Tensen & Nolte Infectiepreventie
Locatie: Amstelveel
Telefoonnummer: 06-53233703
E-mail: info@tensennolte.nl
Website: https://tensennolte.nl/cursussen/

Beschrijving
Er is een flink tekort aan infectiepreventiedeskundigen in Nederland. Maar: er is wel steeds meer vraag. Dat maakt het lastig voor instellingen om altijd volledig aan het beleid én de uitvoering daarvan te voldoen. Tensen & Nolte heeft daarom de cursus assistent infectiepreventie ontwikkeld. Daarmee kun jij als zorgverlener bijdragen aan het voorkomen van verspreiding van infectieziekten. De cursus wordt op een energieke en interactieve manier gegeven, waarbij kennis, inzicht en vaardigheden geleerd worden, zodat je na de cursus invulling kan geven aan je rol als assistent infectiepreventie.

Wat levert de cursus je op?
Tijdens de vierdaagse cursus leer je de basisbeginselen van infectiepreventie. Dat bied je ook mooie kansen om door te groeien in je werk. Na het succesvol doorlopen van de cursusdagen ontvang je het Tensen & Nolte certificaat assistent infectiepreventie. En direct na de cursus ben je inzetbaar als assistent infectiepreventie binnen je zorginstelling als spreekwoordelijke “verlengde arm” van de deskundige infectiepreventie adviseur. Je voert delen van het beleid door, beantwoordt vragen, overlegt met de deskundige en legt uit aan collega’s waarom handelingen of middelen soms wel of niet nodig zijn. Je levert je bijdrage aan infectiepreventie verbetertrajecten. Je scheidt de zin en de onzin, volgens het beleid van de instelling. Zo beteken je net dat stapje extra voor je organisatie, collega’s en natuurlijk je cliënten. Je draagt er bovendien mee bij aan een veiligere samenleving. En je werkt mee in het vak van nu en de toekomst: infectiepreventie. En vanuit je opleiding kom je ook in het Tensen & Nolte netwerk, een netwerk tot jouw beschikking om op terug te vallen!

Wat levert het jouw werkgever op?
Voor jouw werkgever is het van enorme meerwaarde om iemand op de werkvloer te hebben die het beleid kent en heel praktisch maatregelen doorvoert én waarborgt in het dagelijkse handelen. Dat kan om simpele dingen gaan. Waarom staat er op deze plek geen prullenbak? Hoe ontsmet je middelen die je gebruikt? Hoe vaak moet je je handen wassen? Infectiepreventie zit vaak in hele kleine dingen. Als je deze cursus doet, leer je kijken vanuit het vakgebied infectiepreventie met ter ondersteuning op de achtergrond onze deskundige infectiepreventie. En dat maakt jou een onmisbare schakel voor je organisatie.


Instituten die opleidingen infectiepreventie verzorgen en graag opgenomen worden in onze pool van aanbieders scholing kunnen contact opnemen met ons netwerk via amrzorgnetwerkutrecht@umcutrecht.nl.