Surveillance

Surveillance is het doorlopend verzamelen en analyseren van gegevens over resistentie van bacteriën voor antibiotica. Deze informatie wordt gebruikt om beleid te bepalen, om klinische richtlijnen voor het voorschrijven van antibiotica op te stellen of aan te passen, en om specifieke maatregelen te treffen. Het delen van informatie over resistentie bacteriën is belangrijk om verspreiding te voorkomen. Binnen de regio. Maar ook bij de transmurale overdracht van een specifieke patiënt of cliënt tussen zorgorganisaties. Het zorgnetwerk implementeert of ondersteunt verschillende projecten op het gebied van surveillance en informatiedeling over BRMO.

Home » Projecten » Surveillance

MUIZ

Het Meldpunt voor Uitbraken van InfectieZiekten & BRMO (MUIZ) is een webapplicatie waarin uitbraken aan de GGD gemeld worden maar ook tussen zorginstellingen onderling. MUIZ biedt een realtime overzicht van alle uitbraken in de regio en kan gebruikt worden om tijdig preventieve maatregelen te nemen om verspreiding van infectieziekten en BRMO (incl. COVID-19) te voorkomen.

Logo-MUIZvierkant

Regionaal Signaleringsoverleg

Elke kwartaal vindt het Regionaal Signaleringsoverleg (RSO) plaats in de regio Utrecht. Tijdens het RSO wordt (een uitbraak van) een Bijzonder Resistent Micro-organisme (BRMO) of infectieziekte besproken. Het doel van deze bespreking is enerzijds om informatie over uitbraken regionaal te delen. En anderzijds om hiervan te leren voor toekomstige uitbraken door best practices te delen tussen instellingen en zorgprofessionals.

shutterstock_1543267175-1920x1280

Transmurale Werkafspraken BRMO

Als een patiënt drager is van een BRMO of bij verdenking van dragerschap moet bij overplaatsing tussen zorginstellingen of naar de thuissituatie goed en tijdig informatie gedeeld worden. Onder leiding van de regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie zijn er landelijke transmurale werkafspraken BRMO ontwikkeld. Deze werkafspraken kunnen de basis vormen voor verdere regionale implementatie.

TWA-600x400

Semi-geautomatiseerde Surveillance

In het UMC Utrecht wordt het project “Semi-geutomatiseerde surveillance van zorginfecties” uitgevoerd. Binnen dit project wordt geprobeerd om met behulp van algoritmes informatie over hoe vaak zorginfecties ontstaan op een betrouwbare manier uit de bestaande ziekenhuisinformatiesystemen te halen. Zo kan data verzameld worden om interventies op het gebied van infectiepreventie te onderbouwen zonder dat het zorgpersoneel veel extra tijd kost

shutterstock_2026092389-Semigeautomatiseerde_Surveillance