Transmurale werkafspraken BRMO

Zorgorganisaties informeren elkaar over cliënten met Bijzondere Resistente Micro-Organismen (BRMO), tijdens een doorverwijzing of overplaatsing. Het maken van transmurale werkafspraken kan hulpmiddelen en praktische handvatten bieden aan cliënten, zorgprofessionals en organisaties.

Home » Projecten » Surveillance » Transmurale werkafspraken BRMO

Binnen het zorgstelsel is intensief cliëntenverkeer. Het komt voor dat een cliënt die drager is van een BRMO, overgeplaatst wordt naar een andere zorgorganisatie of naar huis gaat met thuiszorg. Zorgverlener en cliënt moeten worden op tijd geïnformeerd worden over het BRMO-dragerschap. Om op tijd de juiste maatregelen te nemen om te voorkomen dat resistente bacterieën zich verspreiden.

Doelstellingen

  • Voorkomen van verspreiding BRMO en antibioticaresistentie.
  • Versterken van de communicatielijnen en informatie-uitwisseling tussen de diverse zorgorganisaties.
  • Zorgorganisaties werken samen aan een uniforme vermelding van BRMO in het ontslagbericht van de cliënt.
  • De cliënt krijgt informatie en adviezen in begrijpelijke taal.
  • De werkafspraken worden daadwerkelijk geïmplementeerd in de organisatie.
  • Maatregelen door en verantwoordelijkheden van de cliënt, zorgprofessional en organisatie zijn duidelijk en goed uit te voeren.

Landelijke Transmurale Werkafspraken BRMO

In 2020 is door de regionale zorgnetwerken AMR een gezamenlijk visiedocument opgesteld met handvatten voor een correcte BRMO-informatieoverdracht. Doel hiervan is de verbetering van transmurale informatieoverdracht over cliënten met een BRMO (infectie/dragerschap, vastgesteld of verdenking) bij overplaatsing van cliënten tussen zorgorganisaties/zorgverleners. In onderstaande schema is weergegeven wat de essentiële stappen zijn in het proces van transmurale overdracht in het geval van (vermoeden van) BRMO-dragerschap bij een cliënt.

Het volledige document kun je hier downloaden:

Nascholing

In 2022 en 2023 organiseert het zorgnetwerk in samenwerking met het UMC Utrecht een interactieve nascholing over de implementatie van transmurale werkafspraken BRMO. Tijdens de 4-uur durende multidisciplinaire scholing wordt op basis van een simulatie van een BRMO uitbraak of het dragerschap van een BRMO geoefend met transmuraal werken met ketenpartners. Communicatie tussen professionals wordt geoefend en rollen en verantwoordelijkheden in de transmurale samenwerking komen aan bod.

De scholing is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten, revalidatieartsen, bedrijfsartsen, huisartsen, artsen-microbioloog, artsen infectieziektebestrijding, deskundigen infectiepreventie, verpleegkundigen uit de VVT, GHZ en revalidatiecentra en AIOS (in eerder genoemde specialismes).

Zie voor meer informatie en aanmelding: