Als een cliënt BRMO-drager is

Als een cliënt drager is van een BRMO is het belangrijk extra infectiepreventiemaatregelen toe te passen. Ook moeten zowel de cliënt als andere zorgverleners op de hoogte gesteld worden om verspreiding van de BRMO te voorkomen.

Home » Verpleeghuiszorg » Als een cliënt BRMO-drager is

Door een toenemende prevalentie van BRMO neemt het aantal cliënten met een BRMO in de ouderenzorg toe. Verpleeghuizen worden daardoor steeds vaker geconfronteerd met cliënten die infecties hebben of drager zijn van een resistente bacterie en in de praktijk is gebleken dat het bijzonder lastig kan zijn om een BRMO terug te dringen als deze eenmaal is aangetroffen. Dit is onder andere het gevolg van het delen van gemeenschappelijke ruimten door cliënten, het combineren van verschillende handelingen door verzorgenden, het vóórkomen van incontinentie en het vaak verminderde hygiënebesef bij cliënten.

Infectiepreventiemaatregelen bij BRMO

De WIP-richtlijn “Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)” voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen uit 2014 doet aanbevelingen voor infectiepreventiemaatregelen die de kans op verspreiding van BRMO verkleinen. Ook wordt beschreven hoe besmetting vastgesteld kan worden en hoe contact- en omgevingsonderzoek uit te voeren. Besmettingen of dragerschap van MRSA wordt in deze richtlijn niet besproken omdat er een aparte WIP-richtlijn MRSA voor verpleeghuizen bestaat.

Iedere zorgorganisatie is verplicht om de landelijke WIP-richtlijnen over BRMO te vertalen naar een protocol van de organisatie. In dat protocol moet precies staan wat de medewerker moet doen bij een cliënt met een BRMO en hoe deze maatregelen in dat specifieke verpleeghuis precies uitgevoerd moet worden. Deze informatie moet kort en krachtig zijn zodat iedereen direct weet wat te doen zonder veel tekst te hoeven lezen.

Zorg voor Beter heeft op basis van de WIP-richtlijn een tabel gemaakt die overzichtelijk in beeld brengt welke aanvullende infectiepreventiemaatregelen er per BRMO vereist zijn.

Het RIVM heeft ook informatie beschikbaar over:

De patiënt informeren

Als BRMO-dragerschap ontdekt is, moet de cliënt geïnformeerd worden. Hiervoor zijn folders en ander informatiemateriaal beschikbaar van verschillende organisaties (zie onze pagina Tools en Tips). Daarnaast is het belangrijk om de patiënten en hun bezoekers ook uitleg over de extra hygiënemaatregelen en het belang van goede handhygiëne te geven.

Andere zorgverleners informeren

Bij doorverwijzing naar een externe zorgprofessional of overplaatsing naar een andere zorginstelling is het belangrijk om het BRMO-dragerschap van een patiënt te benoemen. Zo kunnen de juist preventieve maatregelen genomen worden om het verspreiden van de BRMO tegen te gaan. De transmurale werkafspraken BRMO geven bieden praktische handvatten voor communicatie en informatieoverdracht.

Vragen?

Lennart van der Klis

Heb je opmerkingen of wil je meer weten over wat het zorgnetwerk voor jouw verpleeghuis kan betekenen? Neem dan contact op met Lennert van der Klis.